Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O nás

Historie školy
Úplnost a velikost školy
Charakteristika pedagogického sboru
Charakteristika žáků
Spolupráce s rodiči a jinými subjekty
Dlouhodobé projekty
Krátkodobé projekty
Charakteristika školního vzdělávacího programu

Historie školy

Škola zahájila svůj provoz v roce 1946. Její technický stav je dobrý. Nedávno byla opravena střecha, fasáda, chodník a byly zrekonstruovány toalety a odpady.

Úplnost a velikost školy

Základní škola Nový Kostel je malotřídní škola s pěti postupnými ročníky 1. stupně ZŠ, ve kterých se vzdělává 25 žáků.

Výuka probíhá ve dvou třídách. Snažíme se být školou rodinného typu, nabízíme žákům nejen individuální přístup a jejich všestranný rozvoj, ale i aktivity mimo základní vzdělání tak, aby mohli trávit část svého volného času ve škole. Jsme venkovskou školou, která přizpůsobuje svůj provoz potřebám žáků, rodičů a dopravní obslužnosti. Její součástí je školní družina. Školní družina má provoz v ranních a odpoledních hodinách.

Škola disponuje tělocvičnou a školní zahradou. Ve dvou učebnách jsou počítače připojené k internetu, které mohou žáci využívat i o přestávkách. V odpoledních hodinách mohou žáci trávit volný čas v zájmových kroužcích - angličtiny, sportovním a aerobiku. Na škole probíhá logopedická prevence.

Charakteristika pedagogického sboru

Jednou ze stěžejních stránek provozu školy je profesní i lidsky kvalitní tým pedagogických pracovníků, kteří jsou připraveni spolupracovat a prostřednictvím jednotných pedagogických strategií realizovat výchovně vzdělávací cíle školy. Také postavení třídního učitele není chápáno formálně. Třídní učitel nese zodpovědnost za kvalitu sociálního klimatu a naplňování výchovně vzdělávacího programu ve své třídě.

Všichni pedagogové se průběžně vzdělávají ve svém oboru, ale také se dle možností školy účastní společného vzdělávání všech pedagogických pracovníků školy, pracovních porad imimoškolních akcí pořádaných školou. Oblasti, ve kterých dochází k DVPP jsou především pedagogika, psychologie, nové metody v didaktice předmětů, vzdělávání žáků se speciálními potřebami a nápravná logopedická péče.

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 učitelky, 2 asistenti pedagoga, 1 vychovatelka školní družiny.

Charakteristika žáků

Škola poskytuje vzdělání nejenom žákům obce Nový Kostel, ale také žákům dojíždějícím z okolních vesnic. V naší škole se vzdělávají i děti s kombinovanými vadami a rovněž žáci s lehkým mentálním postižením.

Škola svou velikostí a naplněností tříd vytváří ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z žáků. Pozitivně působí také spolupráce žáků z různých ročníků, což společně s dalšími prvky výchovného procesu působí jako účinná prevence sociálně patologických jevů.

Dalším cílem je péče o nadané děti a podporování, upevňování a rozšiřování jejich talentu.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Uvědomujeme si nezbytnost jednoty výchovně vzdělávacího procesu žáka. Rodiče vnímáme jako plnohodnotné partnery ve výchově žáků a ceníme si jejich aktivity v tomto směru. Rodiče se zapojují také svou účastí na mnoha plánovaných akcích školy.

Jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání informováni prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách nebo telefonicky, popřípadě si domluví schůzku na odpolední hodiny. Dobrá komunikace a spolupráce s rodiči je jednou z priorit naší školy.

V případě potřeby využíváme možnosti konzultace s PPP Cheb, SPC Karlovy Vary, dětským psychiatrem a pediatry. Každoročně se na začátku školního roku koná setkání rodičů a přátel školy s pedagogickými pracovníky, kde se rodiče dozvídají celoroční plán školy a mohou k němu vznést své připomínky a náměty.

Během školního roku jsou organizovány nejrůznější kulturní a společenské akce, jichž se zúčastňují nejen žáci ZŠ, ale i žáci MŠ. Škola má zájem o rozvíjení vztahů s místními a regionálními institucemi. Jejím cílem je postupné rozšiřování svých aktivit nejen jako nabídku pro své žáky, ale i ostatní obyvatele regionu.

Na naší škole pracuje Školská rada, která se schází podle potřeby, nejméně 2x ročně.

Dlouhodobé projekty

V rámci České republiky jsme zapojeni do projektů spojených s tříděním a dalším zpracováním odpadů (Recyklohraní, Asekol, ....)

V letech 2011 - 2014 se škola zapojila do projektu EU peníze školám. V rámci realizace tohoto projektu vytváří škola digitální učební materiály, které na požádání poskytne ostatním pedagogickým pracovníkům základních škol v ČR. Emailová adresa školy: zs.nk@tiscali.cz

V roce 2015 se škola zapojila do projektu EU peníze školám s názvem "Rozvoj čtenářství, cizích jazyků ZŠ Nový Kostel".

Krátkodobé projekty

Ve škole jsou realizovány především krátkodobé projekty rozličně tematicky zaměřené. Většina vychází z kulturních tradic, momentální nabídky vzdělávacích institucí a aktuálních výchovně vzdělávacích potřeb naší školy. Realizace probíhá na úrovni jednotlivých ročníků nebo v rámci celé školy. Žáci pracují většinou ve výuce, mnohdy však také v případě jejich zájmu v době odpoledních zájmových aktivit.

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Pojetí školního vzdělávacího programu

Základní vzdělávání je v našich podmínkách neodmyslitelnou součástí života společnosti. Je proto nezbytné, aby zahrnovalo změny probíhající v naší společnosti.

Chceme tvořit školu nakloněnou těmto změnám, která vybaví žáky dostatečnými kompetencemi sociálními a kompetencemi ve vztahu k vlastní osobě. Právě ony schopnosti a dovednosti umožní žákům maximum seberealizace.

Naším úkolem je proto vychovat žáky, kteří učení budou chápat jako výzvu a budou připraveni a schopni učit se celý život.

Cílem školy je rozpoznat možnosti a nadání každého dítěte, pomáhat mu v poznávání světa a sebe sama tak, aby se vzděláním a výchovou stávalo svobodným člověkem, samostatným a zodpovědným za sebe.

Program je orientován na žáka, respektuje jeho individuální potřeby. Umožňuje efektivní, profesionální a promyšlenou práci učitele, který využívá kreativní metody. Vytváří zázemí, pro rozvoj tvořivosti, kritického myšlení a současně zohledňuje možnosti všech žáků.

Chtěli bychom děti zaujmout a motivovat podnětným přístupem ve všech předmětech, aby na cestě za vzděláním od nás odcházely se zájmem a nadšením navazovat na poznatky, schopnosti a vědomosti, které u nás získaly.

Dnes je samozřejmostí, že k dětem jsou všichni ve škole vstřícní, děti školu využívají a neničí, všichni společně rádi prožívají hezké okamžiky na výletech, při různých třídních akcích a dalších tradičních akcích školy. Chceme, aby prostor školy byl pro všechny příjemný, a tak napomáhal vytváření vhodného klimatu uvnitř školy.

Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby. Posláním školy v takovém případě nemůže být pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů.

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, sociálním dovednostem a naučit děti řešit problémy v běžném životě. Charakter práce pak má v dětech mimo jiné podporovat pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení, tolerance jeden ke druhému a vytváření přirozeného vztahu mezi učitelem a žákem, mezi učitelem a rodičem. Výsledky testů jsou dobrým motivačním stimulem pro pedagogické pracovníky, neboť se učí vyvozovat pro svou práci náležité závěry. Školní vzdělávací program bude dbát o všestranný rozvoj osobnosti každého jedince na naší škole. Svou prioritní úlohu zde bude také plnit školní družina a volnočasové aktivity v podobě zájmových kroužků. Školní družina bývá každoročně maximálně naplněna.

Hlavní a dílčí cíle vzdělávacího programu

Cílem učení je, aby žáci:

 • poznali a osvojili si strategii učení a byli motivování pro celoživotní vzdělávání
 • zvládli základy všestranné komunikace
 • naučili se spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých
 • byli utvářeni a projevovali se jako zdravé individuality a svobodné osobnosti
 • projevovali pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací
 • vnímali citové vztahy k lidem, k prostředí, kde žijí, k přírodě
 • získali pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví, aktivně je chránil
 • byli schopni žít společně s ostatními lidmi, byli tolerantní a ohleduplní k druhým lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
 • dokázali v životě používat všech ve škole nabytých zkušeností

Cílem učitele je:

 • vytvářet prostředí, ve kterém se žáci cítí dobře a chtějí se učit, které dává prostor pro žákovu seberealizaci a sebedůvěru
 • poznávat (diagnostikovat) žáky, jejich potřeby a schopnosti
 • dát žákům přiměřený čas k učení a vést je k trvalému osvojení vědomostí
 • rozvíjet klima dobrých vztahů mezi žáky a mezi žákem a učitelem
 • volit učivo ve shodě s individuálními možnostmi a zájmy žáků, klást důraz na smysluplné učení (dialog, kooperaci), respektovat schopnosti žáků
 • vytvářet u žáků logické a kritické myšlení
 • učit žáky pracovat s informacemi, vyhledávat souvislosti, propojovat poznatky různého druhu
 • rozvíjet schopnost žáků spolupracovat a pracovat v týmu
 • utvářet u žáků schopnost poslouchat a brát v úvahu názory jiných lidí
 • vést žáky k vlastní organizaci učení
 • hodnotit znalosti žáků, nikoli jejich slabiny
 • pomoci s organizací práci žáků ve skupinách
 • zařazovat projekty s využitím mezipředmětových vztahů
 • podporují u žáků poznávání a aplikaci poznatků v praxi
 • využívat sebekontrolu a sebehodnocení žáků